Naujiena

Važiavimas kolonoje

Siekiant saugiai ir tvarkingai važiuoti motociklų kolonoje, būtina žinoti taisykles:

VAŽIAVIMO KOLONOJE TAISYKLĖS.

1. Kolonos dalyvių pareigos;

1.1. Kolonos dalyvis privalo žinoti ir vykdyti šių taisyklių reikalavimus.
1.2. Kolonos dalyvis privalo vykdyti Vedlio nurodymus.
1.3. Kolonos dalyvis privalo turi mokėti važiuoti lygiagrečiai poroje su kitu motociklininku.
1.4. Kolonos dalyvis privalo laikytis distancijos.
1.5. Kolonos dalyvis privalo perduoti Vedlio, bei savo rodomus signalus suprantamai ir laiku.
1.6. Kolonos dalyvis privalo laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų, ypač važiuojant per sankryžą ar geležinkelio pervažą.
1.7. Kolonos dalyvio transporto priemonė turi būti techniškai tvarkinga, ypatingą dėmesį skirti stabdžių sistemai.
1.8. Kolonos dalyvis privalo sustojimų metu informuoti Vedlį ir Ariergardą apie kelionės metu atsiradusias savo transporto priemonės techninius gedimus arba priekyje jo važiuojančios transporto priemonės, apie pasitraukimą iš kolonos, o taip pat apie kitas problemas.
1.9. Kolonos dalyviui draudžiama manevruoti, nepranešus apie tai atitinkamu signalu.

2. Distancija
Važiuojant kolona, atsižvelgiant į judėjimo greitį, reikia pasirinkti saugų atstumą nuo priekyje važiuojančio kolegos.
2.1. Kai greitis nuo 0 iki 40 km/h – distancija turi būti apie 8 m (važiavimo pradžia, įsibėgėjimas).
2.2. Nuo 40 iki 60 km/h – 11 – 12 m (važiuojant mieste, gyvenvietėse).
2.3. Nuo 60 iki 80 km/h – 15 m (važiavimas keliu).

3. Ranka rodomi signalai.
3.1. Ranka rodomi signalai gali būti skirstomi į perduodamus visai kolonai, individualaus pobūdžio ir numatytus kelių eismo taisyklėse (posūkių, stabdymo).
3.2. Visi signalai turi būti rodomi iš anksto, prieš manevro atlikimą.
3.3. Vedlio parodytą signalą dubliuoja visi kolonos dalyviai.
3.4. Kolonos atliekami manevrai bei persigrupavimas pačioje kolonoje pradedami tik po parodžius atitinkamą signalų grupę, kurią gali sudaryti du ir daugiau signalų.

Pirmas signalas – DĖMESIO ! – ne trumpiau nei 2 sekundėm pakelta į viršų ranka (toliau – šauktukas skliaustuose (!)) kartais gali būti nerodomas, rodomas iš karto nukreipiantysis signalas.

Antras signalas – tai signalas, konkrečiai informuojantis apie būsimą manevrą (kolonos sustojimą, persirikiavimą į kitą eismo juostą, lenkimas, posūkis ir pan.).

Toliau tekste:
(!) – sustojimas – ne trumpiau 10 sekundžių iškelta į viršų ranka.

(←) – posūkis arba persirikiavimas į kairę – posūkio į kairę signalą atitinka į šoną ištiesta kairė arba į šoną ištiesta ir per alkūnę statmenai į viršų sulenkta dešinė ranka.

(→) – posūkis arba persirikiavimas į dešinę – posūkio į dešinę signalą atitinka į šoną ištiesta dešinė arba į šoną ištiesta ir per alkūnę statmenai į viršų sulenkta kairė ranka.

(↓) – pasitraukimas iš kolonos – kaire ranka pabeldžiama per šalmą.

(↔) – kolonos dalyvio pasiūlymas jį aplenkti – horizontalūs judesiai ištiesta kaire ranka prieš judėjimo kryptį.
3.5. Vedlio parodytus signalus toliau perduoda kiekvienos kolonos grandies vienas iš dalyvių sekančiai grandžiai (transporto priemonė, užimanti visą vieną eismo juostą arba lygiagrečiai važiuojantys du motociklai be šoninių priekabų).
3.5.1. Posūkis arba persirikiavimas į kairę – (!) – (←) arba (←)
3.5.2. Posūkis arba persirikiavimas į dešinę – (!) – (→) arba (→)
3.5.3. Sustojimas – (!) – (!) arba (!)
3.6. Individualaus pobūdžio ar poreikio signalai rodomi iš paskos važiuojantiems kolegoms, norint juos perspėti apie tai, kad:
3.6.1. Pasitraukiate iš kolonos ir sustojate – 3 kartus (!) – (↓), (pavyzdžiui, dėl transporto priemonės techninio gedimo).
3.6.2. Pasitraukiate iš kolonos – 1 kartą (!) – (↓), (pavyzdžiui, jei nusprendėte palikti koloną ir važiuoti kitu maršrutu ir pan.).
3.6.3. Siūlote jus aplenkti, nes nenorite palikti savo grandį ar pogrupį, kuriame važiuojate – 3 kartus (!) – (↔) arba (↔).
4. Kolonos susirinkimas.
4.1. Kolonos dalyviai renkasi iš anksto nurodytu laiku, nurodytoje vietoje, atvyksta pilnu baku.
4.2. Kolona išsirikiuoja vedliui davus nurodymą rikiuotis.
4.3. Kolona pradeda kelionę praėjus 15 minučių po išsirikiavimo.
5. Važiavimo pradžia.
5.1. Važiavimo pradžia iš susirinkimo vietos.
5.1.1. Prieš pradedant važiavimą kolonos dalyviai turi užvesti variklius ir juos pašildyti.
5.1.2. Jei kolonos dalyviui reikia daugiau laiko užvesti bei pašildyti variklį, jis iškelia į viršų ranką ir laiko ją iškėlęs ne mažiau 15 sekundžių, taip perspėdamas Ariergardą apie nepasirengimą važiavimo pradžiai.
5.1.3. Kiekvienas kolonos dalyvis, po to kai jau sėdi ant motociklų, turi prakontroliuoti, kad prieky stovinčio motociklo atraminė kojelė nebūtų atlenkta ir perspėti apie tai to motociklo vairuotoją.
5.1.4. Vedlys parodo kolonai signalą (!) – (←) ir pradeda važiuoti atlaisvinta eismo juosta.
5.2. Važiavimo pradžia iš sustojimo vietos.

Sustojimo ir poilsio bei degalų papildymo vietos yra planuojamos maršruto sustatymo metu ir apie jas kolonos dalyviai yra informuojami iš anksto.
Gali būti, kad kelionės metu prie kolonos prisijungs nauji dalyviai, nesusipažinę su jūsų maršrutu ir važiavimo taisyklėmis, todėl:
5.2.1. Vedlys supažindina norinčius prisijungti asmenis su jūsų taisyklių reikalavimais, važiavimo bei elgesio normomis.
5.2.2. Naujas dalyvis užima vietą kolonoje, kurią jam nurodo Vedlys.

6. Padėtis važiuojamoje dalyje.
Kolonos padėtį važiuojamoje kelio dalyje parenka Vedlys, atsižvelgdamas į kolonos saugumą bei eismo sąlygas.

7. Manevravimas.
7.1.1. Persirikiavimas į kairę, pasirenkant eismo juostą, kuria važiuojama didesniu greičiu.

7.1.2. Vedlys praleidžia visas transporto priemones likusias toje eismo juostoje į kurią ruošiasi persirikiuoti kolona ir duoda signalą kolonai persirikiuoti.
7.1.3. Vedlys persirikiuoja į kairę.
7.1.4. Kolonos dalyviai persirikiuoja į kairę paskui Vedlį.
7.2. Posūkis į kairę.
7.2.1. Vedlys duodą signalą mažinti greitį.
7.2.2.. Vedlys duoda signalą sukti į kairę ir pradeda manevrą.
7.2.3. Kolonos dalyviai atlieka kairį posūkį.
7.3. Lenkimas.
7.3.1. Vedlys didina greitį.
7.3.2. Pasiekus saugų atstumą nuo aplenktos transporto priemonės duoda signalą persirikiuoti į dešinę ir pradeda manevrą.
7.3.3. Kolonos dalyviai padidina greitį ir persirikiuoja į dešinę.
7.3.4. Vedlys sprendžia ar važiavimo greitis lieka toks koks buvo pasiektas lenkimo metu, ar sumažinamas iki prieš tai buvusio.

7.4. Persirikiavimas į dešinę, posūkis į dešinę.
7.4.1. Vedlys duodą signalą mažinti greitį.
7.4.2. Vedlys duoda signalą sukti į dešinę ir pradeda persirikiavimą į dešinę arba atlieka dešinį posūkį.
7.4.3. Kolonos dalyviai persirikiuoja į dešinę arba atlieka dešinį posūkį.
7.5. Sustojimas.
7.5.1. Vedlys duodą signalą mažinti greitį.
7.5.2. Vedlys, sumažinęs greitį, pasuka į kelkraštį ir sustoja lygiagrečiai kelio krypčiai.
7.5.3. Kolonos dalyviai sustoja iš paskos Vedlio nekeisdami savo padėties kolonos išsidėstymo eiliškume.
Neplanuoti, netikėti ar priverstiniai sustojimai atliekami, vadovaujantis blaiviu protu, atsižvelgiant į šių taisyklių reikalavimus bei situaciją, susiklosčiusią kelyje.

8. Degalų papildymas.

8.1. Degalų papildymo vietos kelionės maršruto sustatymo metu parenkamos atsižvelgiant į dalyvių transporto priemonių minimalią degalų bako apimtį ir vidutines degalų sąnaudas.
8.2. Degalų papildymas privalomas visiems, nepriklausomai nuo vidutinių degalų sąnaudų ir degalų likučio bake.

9. Važiavimas per sankryžas ir geležinkelio pervažas.

9.1. Važiavimas per sankryžas ir geležinkelio pervažas turi būti atliekamas griežtai laikantis ir nepažeidžiant kelių eismo taisyklių reikalavimų.

9.2. Kolonos nutrūkimas.
9.2.1. Kolonai nutrūkus, Ariergardas informuoja apie tai Vedlį.
9.2.2. Vedlys sprendžia ar sumažinti važiavimo greitį, ar sustoti ir praneša apie tai Ariergardui.
9.2.3. Vedliui draudžiama tokiu atveju atlikinėti persirikiavimo, posūkio į kairę ar apsisukimo manevrus.
9.2.4. Vienas iš Ariergardų stoja nutrūkusios kolonos priekyje.

9.3. Kolonos susijungimas.
9.3.1. Kai atsilikusi kolonos dalis pasiveja pagrindinę koloną, Ariergardas važiuojantiems jam iš paskos duoda signalą, kad jis pasitraukia iš kolonos.
9.3.2. Ariergardas grįžta į savo vietą kolonos pabaigoje ir informuoja Vedlį apie tai, kad kolona susijungė.

10. Sustojimas, stovėjimas.
10.1. Pailsėti ar papildyti degalų sustojama iš anksto numatytose vietose.
10.2. Sustojimas.
10.2.1. Transporto priemonės sustoja kelkraštyje lygiagrečiai kelio krypčiai tokiu eiliškumu, kaip yra išsidėstę kelionės metu kolonoje.
10.2.2. Atstumas tarp transporto priemonių turi būti toks, kad transporto priemonė galėtų netrukdoma išvažiuoti į eismo juostą.

10.3. Stovėjimas.
10.3.1. Vieta stovėjimui ar nakvynei parenkama kelių eismo taisyklėse ir aplinkosaugininkų neuždraustose vietose.